‘De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apgen’

(De auteur is bekend bij de redactie)

Dit stuk over de banden tussen het ApGen en de Van Oosbreestichting verscheen naar aanleiding van het interview van Arjan en Marjoleine Bosch met het Reformatorisch Dagblad van 10 september jongstleden.

Daarin verklaart het Apostolisch Genootschap bij monde van Viola Lindeboom dat het AG geen invloed heeft op wat er door de Van Oosbreestichting wordt gepubliceerd. Daar valt nog wel eea over te zeggen.

“De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apgen

Bovenstaande zin is letterlijk geciteerd uit een email van de personal assistant van apostel A. Wiegman. Dezelfde zin is opgenomen op de website van de Van Oosbreestichting (hierna: de stichting). Waarop deze gelieerdheid is gebaseerd en in welke mate het Apgen en de van Oosbreestichting zijn gelieerd, wordt op geen enkele wijze toegelicht. Na de geciteerde zin wordt wel gesteld dat er sprake is van een aparte entiteit met een apart bestuur.

De betekenis van ‘gelieerd’

Nu het begrip gelieerdheid (juridisch) veelal wordt gezien vanuit het perspectief van de (hier niet relevante) aandeelhoudersrelatie tussen twee vennootschappen dan wel de (hier wel relevante) gelieerdheid op het niveau van bestuurders, lijkt het erop dat met de verwijzing naar een apart bestuur, het begrip gelieerd zijn een heel andere betekenis krijgt.

Dit klemt des te meer nu uit de statuten van de stichting expliciet blijkt dat “Het kerkgenootschap Het Apostolisch Genootschap heeft het recht tot het benoemen van ten minste één en ten hoogste één/derde van het totaal aantal bestuurders”. Of gebruik wordt gemaakt van dit recht en wie als bestuurder namens het Apgen is aangesteld bij de stichting, blijkt niet uit de email.

Geen invloed op de Van Oosbreestichting?

Het vervolg van de tekst in de email sluit bijna letterlijk aan bij de tekst van Viola Lindeboom, hoofd marketing en communicatie bij het Apgen, die is opgenomen in het interview dat op 10 september 2020 is verschenen in het Reformatorisch Dagblad.

Hierin wordt namelijk namens het Apgen het volgende gesteld: “Het genootschap heeft geen enkele invloed op en er is geen afstemming over wat deze stichting publiceert en activiteiten die zij ontplooit”.

Verbondenheid en verwantschap

De vraag die nu opkomt is waarop het gestelde omtrent het gelieerd zijn van het Apgen en de stichting is gebaseerd. Taalkundig bezien duidt de term gelieerd zijn op een verbondenheid en verwantschap. Duidelijk is dat de doelstellingen en de activiteiten van de stichting nauw verwant zijn aan die van het Apgen. Dit komt, onder andere, tot uitdrukking in de statutaire doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de stichting. Volgens deze doelstelling dient de stichting immers bijzondere aandacht te vestigen op de apostolische cultuur van het Apgen. Dit doel zou worden nagestreefd door het organiseren van lezingen maar ook in andere vormen van communicatie.

Koesteren van gedachtegoed

Verder is in deze doelomschrijving opgenomen dat door de stichting rekening zal worden gehouden met het koesteren van het gedachtegoed van het Apgen. Ook blijkt uit een op de website van de stichting opgenomen tekst van een ‘Overeenkomst van Dienstverlening’ dat de stichting, veelal kosteloos, gebruik mag maken van de gebouwen en van allerlei faciliteiten van het (Dienstencentrum van het) Apgen. Gelet op de feitelijke afhankelijkheid van de stichting, verwantschap en de verwevenheid tussen het Apgen en de stichting, zou er dan ook niet alleen sprake zijn van een gelieerdheid, maar bestaat het vermoeden dat het Apgen en de stichting met elkaar kunnen worden vereenzelvigd.

Doodzwijgen

In het licht van deze mogelijke vereenzelviging maakt hetgeen wordt gesteld over de publicatie en de inhoud van het op de website van de stichting opgenomen artikel van de hand van André Meester, namelijk dat het Apgen geen enkele invloed heeft op de inhoud van wat de stichting publiceert, bijzonder ongeloofwaardig. Het komt mij dan ook voor dat het Apgen wel degelijk op de hoogte is geweest van de publicatie en de inhoud van dit artikel. Opmerkelijk is overigens dat Meester in zijn artikel het boek ‘Nieuw licht op oude wegen’ en de schrijver van dit boek, Berry Brand, in het geheel niet noemt, terwijl hij wel de titel van zijn artikel aan Berry’s boek ontleent: ‘Oude wegen opnieuw belicht’. Dit past geheel binnen de strategie van het Apgen aangezien de inhoud van het boek van Berry Brand door het Apgen volledig wordt doodgezwegen.

Aanvallen op ‘Apostelkind’

Wat Meester wel in zijn artikel doet is het boek ‘Apostelkind’ en de schrijfster hiervan op basis van dubieuze argumenten aanvallen. Tevens staat nagenoeg zijn hele artikel, met een volstrekt ondoorgrondelijk betoog, in het teken van het ophemelen van Slok sr. Waar in het boek ‘Apostelkind’ Slok sr. volledig wordt ontmaskerd, plaatst Meester Slok sr. weer prominent op een voetstuk.

Verdenking

Gegeven de inhoud van dit stuk laat het Apgen op zijn minst de verdenking op zich dat zij, mede vanwege de door het Apgen en de stichting nadrukkelijk genoemde gelieerdheid en de door mij geconstateerde vermoedelijke vereenzelviging, op de hoogte was van de inhoud van de publicatie van Meester. Het in scherpe bewoordingen en nadrukkelijk door het Apgen afstand nemen hiervan, door te verwijzen naar het feit dat toespelingen in de media niet bijdragen aan wederzijdse verbinding en vertrouwen waarbij tevens wordt gesteld dat dergelijke toespelingen polarisatie vergroten, roept op zijn minst vraagtekens op.

6 reacties op “‘De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apgen’

 1. De kennelijke onnadenkendheid van -andermaal- het hoofd marketing en communicatie bij het Apgen herinnert mij aan een opmerking van David Maij (in 2018 aan de UvA gepromoveerd op de grondslagen van geloof in het bovennatuurlijke), namelijk:

  “Hypocrisie is een van de sterkste voorspellers van afvalligheid.”

  Overigens viel het mij in de troonrede zojuist op dat de Koning sprak:

  “De overheid moet naast mensen staan; niet tegenover mensen.”

  Daarom wens ik de kerkleiding toe zich nog eens te willen beraden op haar positie tegenover de gemarginaliseerde “2%”.

 2. AFSTOTING :

  1) Rookgordijn en zich graag verbergen.

  2) Aanvallen op oneerlijke manieren als
  dat rookgordijn niet heeft geholpen …

  3) Medestanders zoeken + manipuleren zodat die de strijd overnemen + voeren.

  4) Achter het masker verborgen blijven !

 3. De constatering dat de Van Oosbreestichting gelieerd is aan het genootschap is juist, want gelieerd zijn aan betekent: verwant aan en in karakter overeenkomend. Dat is iets anders dan de uiting van het vermoeden dat het Apgen en de stichting met elkaar kunnen worden vereenzelvigd. Het bestuur van de Van Oosbreestichting neemt onafhankelijk en zelfstandig initiatieven en besluiten die in overeenstemming zijn met haar doelstellingen en haar beleidsplan. Sinds de oprichting van de stichting in 2001 heeft het bestuur van het genootschap geen gebruik gemaakt van de in de statuten opgenomen bepaling dat zij het recht heeft een bestuurder te benoemen.

  Het op de website van die stichting opgenomen artikel van de hand van André Meester is tot stand gekomen zonder de beweerde invloed van het Apgen. Lees hiervoor wat er over de publicatie van artikelen staat op de website:
  ‘Deze rubriek is een open uitwisseling van gedachten en ideeën over verschillende onderwerpen. Het betreft digitale teksten, die vanaf dit platform kunnen worden gedownload. Het auteursrecht berust in alle gevallen bij de schrijver(s). De artikelen gaan over religie, filosofie, ethiek, geschiedenis, apostolische cultuur en levenskunst. Eenieder kan een bijdrage leveren door een artikel in te sturen of door op een artikel te reageren. De artikelen vallen inhoudelijk niet onder de verantwoordelijkheid van de Van Oosbreestichting, maar de Stichting faciliteert dit platform wel. Zie https://www.vanoosbreestichting.nl/artikelen/

  De Henk Smits
  Voorzitter Van Oosbreestichting

  1. Beste Henk, dank voor je reactie. Je weerspreekt het vermoeden van vereenzelviging met een blote ontkenning. Dit betekent dat het gestelde op geen enkele wijze wordt onderbouwd. De verwijzing naar de website levert niet de noodzakelijke duidelijkheid op. Opvallend is dat als je doorlinkt naar aanwijzingen voor auteurs, boven aan dit onderdeel van de website van de stichting prominent staat: Apostolisch Genootschap. Het gestelde vergt dan ook een uitgebreidere onderbouwing en neemt mijn vermoedens omtrent de vereenzelviging niet weg. Hetzelfde heeft te gelden voor het artikel van André Meester.
   MvG.

 4. Uit de statuten van de stichting (https://www.vanoosbreestichting.nl/siteassets/documenten/overigen/oosbree-statuten-1611.pdf):

  “Het doel van de stichting is bijzondere aandacht te vestigen op de apostolische cultuur zoals deze wordt onderhouden door het kerkgenootschap Het Apostolisch Genootschap”
  Dat spreekt voor zichzelf

  “Het kerkgenootschap Het Apostolisch Genootschap heeft het recht tot het benoemen van ten minste één en ten hoogste één/derde van het totaal aantal bestuurders. De overige bestuurders worden benoemd door het bestuur.”
  Dat lijk mij invloed… Als je 1/3 benoemt en nog 1 medestander hebt, dan heb je dus de meerderderheid en kun je de 3e ook benoemen.

  “Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.Het batig saldo komt ten gunste van de statutair te Baarn, feitelijk adres: 3743 AT Baarn, ’t Hoogt 4 -6, gevestigde kerkgenootschap: Het Apostolisch Genootschap”
  En bij opheffing is het financiële belang ook veilig gesteld.

  Dit lijk mij toch inderdaad een geval van gelieerd 🙂

 5. En voor wie dan nog twijfelt, lees de dienstverleningsovereenkomst tussen apgen en stichting https://www.vanoosbreestichting.nl/siteassets/documenten/overigen/overeenkomst-dienstverlening-apgen-vos.pdf. Die ademt verbondenheid. 2 voorbeeldjes:

  “Overwegende:
  – Dat de Stichting in haar doelstellingen en werkzaamheden nauw verbonden zal zijn met (de doelstellingen van) het Genootschap; … ”
  Daar is geen woord Spaans bij

  “Indien bestuursleden van de Stichting vanuit andere hoofde over een leaseauto van het Genootschap beschikken, kan deze auto tevens gebruikt worden ten behoeve van bezigheden voor de Stichting.”
  Blijkbaar zijn er bestuursleden van de stichting met een leaseauto van het apgen. Een leaseauto krijg je als je bijvoorbeeld werknemer bent of misschien zelfs directeur. Dan is er dus ook een gezagsrelatie in de arbeidssfeer. En dus op zijn minst indirecte invloed. En dan ontkennen dat er nauwe verbanden zijn, komt heel dicht in de buurt van absurdisme op een niveau waar Basil Fawlty nog een puntje aan kan zuigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *